Garantie

Garantie in het kort: Het is voor ons zeer lastig om garantie te geven op onze auto elektronica onderdelen. Uiteraard werkt alles naar behoren zoals het hoort! Wij geven op onze navigatie systemen 2 maanden garantie en op onze andere onderdelen een half jaar. Dit is puur omdat wij niet weten wat er met deze apparaten en onderdelen gebeurt.

Uiteraard is alles te overleggen en wanneer er defecten zijn zal dit vaak een service uitgevoerde dienst zijn om het product te ruilen met een product dat wel naar behoren werkt. Wij houden onze klanten graag bij ons en zorgen daar ook optimaal voor ook bij dit onderwerp.

 

Ingekort uit onze algemen voorwaarden:

8.1 ML-Cartech garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3 ML-Cartech is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ML-Cartech. ML-Cartech is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.5 Indien ML-Cartech, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van ML-Cartech of de fabrikant zijn verricht;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.8 De Koper is gehouden ML-Cartech te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ML-Cartech mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
De Koper is verplicht het product aan ML-Cartech te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ML-Cartech zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.